Image

Lov og styringsføresegner

Lov for Noregs Ungdomslag

Siist endra av landsmøtet i 2016


 § 1 Føremål

Noregs Ungdomslag skal gjennom folkelege kulturaktivitetar skape engasjement og levande lokalmiljø.


§ 2 Medlemskap

1. Ein medlem melder seg inn gjennom eit lokallag og blir registrert som medlem når årspengar er betalt.


2. Medlemmen kan melde seg direkte inn i Noregs Ungdomslag om det ikkje er lokallag på staden der han/ho bur som det er naturleg å melde seg inn i.


3. Alle medlemer i Noregs Ungdomslag skal ha moglegheit til å påverke arbeidet i organisasjonen Ein medlem har røysterett i organisasjonen frå ein har fylt 14 år, men det skal leggast til rette for at medlemmer utan røysterett også har arenaer for medverknad.


4. Dersom ein medlem medvite motarbeider føremålet til organisasjonen, eller ikkje vil rette seg etter lover og føresegner, kan lokallaget ekskludere vedkomande som medlem. Slike avgjerder kan ankast til årsmøtet i lokallag og fylkeslag og landsmøtet i Noregs Ungdomslag.


§ 3 Lokal- og fylkeslag

1. Lag med minst 5 medlemmer over 14 år kan bli godkjent som lokallag i Noregs Ungdomslag. Lokallaget melder seg inn gjennom eit fylkeslag. Styret i Noregs Ungdomslag kan ta opp lag direkte der det ikkje er fylkeslag.

2. Grendehus og forsamlingshus utan medlemsaktivitet kan bli godkjent som beinveges innmeldt lag i Noregs Ungdomslag, med status som huslag.


3. Styret i Noregs Ungdomslag skal godkjenne lovene til fylkeslag og beinveges innmelde lag. Styra i fylkeslaga skal godkjenne lovene til lokallaga. Lovene skal vere i samsvar med lova til Noregs Ungdomslag.


§ 4 Landsmøte

1. Innkalling

Styret i Noregs Ungdomslag kallar inn til landsmøte kvart år. Førebels sakliste skal sendast ut 3 månader før landsmøtet. Omframt landsmøte vert halde når landsmøtet eller styret vedtek det, eller når 1/3 av fylkeslaga krev det. Endeleg sakliste og sakspapir skal sendast ut 1 månad før landsmøtet.


2. Saker

a. Landsmøtet skal kvart år handsame årsmelding og rekneskap med revisjonsrapport for føregåande år og velje styre, revisor og valnemnd. Landsmøtet skal kvart andre år fastsetje kontingentsatsar for medlemsskap og vedta arbeidsprogram og budsjett det påfølgjande året. Desse vedtaka gjeld for ein periode på 2 år.

b. Gjennom lokallag og fylkeslag kan medlemmene kome med framlegg om saker til landsmøtet. Sakene med grunngjeving må vere melde skriftleg til styret i Noregs Ungdomslag seinast 8 veker før landsmøtet.

c. Styret i Noregs Ungdomslag avgjer kva saker det vil ta med på den endelege saklista. Saker som er melde i rett tid, men som styret ikkje fører opp på saklista, kan etter særskilt vedtak på landsmøtet likevel takast opp.


3. Utsendingar

a. Fylkeslag som har sendt årsmelding for føregåande år, har utsendingsrett til landsmøtet. Lokallag og huslag som har sendt årsrapport og betalt kontingent for føregåande år har utsendingsrett til landsmøtet.

b. Utsendingane frå fylkeslag skal veljast på årsmøtet i fylkeslaget. Årsmøtet kan gje styret fullmakt til å velje utsendingar. Fylkeslag med opp til 1000 medlemmer har rett til 3 utsendingar og vidare 1 meir for kvart påbyrja nytt 1000.

c. Utsendingane frå lokallaga skal veljast på årsmøtet eller eit lagsmøte. Årsmøtet kan gje styret fullmakt til å velje utsendingar. Lokallag med opp til 100 medlemmer har rett til 2 utsendingar og vidare 1 meir for kvar påbyrja 100. Kvar utsending har ei røyst på landsmøtet.
d. Utsendingane frå huslaga skal veljast av styret for huset. Kvart huslag har rett til 2 utsendingar til landsmøtet

e. Sentralt tilsette i organisasjonen kan ikkje veljast til utsendingar.

f. Når tvingande grunnar har gjort det naudsynt å avvike frå valreglane, kan landsmøtet godkjenne utsendingar valde på andre måtar.

g. Utsendingane frå fylkeslaga og lokallaga har røysterett når dei er registrerte som betalande medlemmer i Noregs Ungdomslag. Utsendingane frå huslaga har tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett på landsmøtet.

h. Generalsekretæren har talerett på landsmøtet.

i. Dei tilsette sin representant har talerett i saker som vedkjem deira arbeidstilhøve.


§ 5 Styret

1. Styret har ansvaret for at arbeidet i organisasjonen blir drive i samsvar med lov, styringsføresegner, arbeidsprogram og andre vedtak gjort av landsmøtet.


2. Styret bind organisasjonen i økonomiske saker, ved underskriftene til styreleiar og generalsekretær.

3. Styret skal innstille til landsmøtet på val av valnemnd.


4. Styret har 7 medlemmer, og er samansett av leiar, politisk nestleiar, organisatorisk nestleiar og 4 styremedlemmer. 3 personar blir valde som varamedlemmer til styret.


5. Leiar blir vald for eitt år. Styremedlemmene blir valde for to år, slik at halvparten står på val kvart år. Varamedlemmene blir valde for eitt år.


6. Leiar og dei to nestleiarane utgjer styret sitt arbeidsutval. Styret vel varamedlemmer til arbeidsutvalet blant styremedlemmene. Arbeidsutvalet fungerer mellom styremøta etter mandat frå styret.


7. Dei tilsette i Noregs Ungdomslag sentralt skal ha ein representant i styremøta under handsaming av personalsaker.


§ 6 Valnemnda

1. Valnemnda skal innstille til landsmøtet på val av styre og revisor.


2. Valnemnda er samansett av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Leiaren vert vald for 1 år, dei andre for 2 år, slik at 2 står på val kvart år. Varamedlemmene vert valde for 1 år.


§ 7 Landsrådet

1. Landsrådet er eit rådgjevande organ for styret. Landsrådet handsamar og gjev tilrådingar til styret i saker som styret legg fram for det. Landsrådet kan også ta opp eigne saker.


2. Landsrådet er samansett av leiarane i fylkeslaga. Styremedlemmene i Noregs Ungdomslag har møte- og talerett i landsrådet.


3. Landsrådet skal ha møte minst 1 gong i året.


§ 8 Innmelding i andre organisasjonar

Fylkeslag og lokallag i Noregs Ungdomslag kan ikkje melde seg inn i andre organisasjonar eller samarbeidsorgan som strir mot føremålet til Noregs Ungdomslag. Laget må melde frå om innmeldingar til styret i Noregs Ungdomslag.


§ 9 Målbruk

1. Tillitsvalde og tilsette, lag og lagsbruk i Noregs Ungdomslag pliktar å verne om nynorsk og dialektar i samsvar med føremålsparagrafen og prinsipprogrammet.


2. Tenestemålet i Noregs Ungdomslag sentralt er nynorsk.


§ 10 Rusgifter

Noregs Ungdomslag skal arbeide aktivt for å skape ein attraktiv, rusfri samværskultur. Alle tilskipingar på sentralt plan skal vere rusfrie.


§ 11 Utmeldingar, skifte av føremål og nedleggingar

1. Fylkeslag og lokallag som ynskjer å melde seg ut av Noregs Ungdomslag, må vedta dette på 2 vanlege påfølgjande årsmøte med minst eitt års mellomrom med minst 2/3 fleirtal. Dersom eit mindretal på minst 5 medlemmer over 14 år vil halde fram med det gamle lagsnamnet og etter det gamle føremålet, tek dette mindretalet over namnet og eiga til laget. Det kan gjerast unntak for eige laget hadde ved innmelding. Slike unntak må gå fram av lover godkjende av Noregs Ungdomslag.


2. Alle lokallag har plikt til å halde årsmøte i samsvar med si eiga lov. Dersom det har gått 1 år ut over den fastsette årsmøteperioden, skal fylkeslaget sørgje for at det blir innkalla til årsmøte i laget. På same måten skal styret i Noregs Ungdomslag sørgje for at det blir kalla inn til årsmøte i direkte innmelde lag og fylkeslag når det ikkje er halde årsmøte i samsvar med lovene.


3. Fylkeslag og lokallag som 2 år etter kvarandre ikkje har sendt årsmelding, skal bli kontakta av Noregs Ungdomslag sentralt, der nedlegging eller naudsynte tiltak for reaktivisering blir vurderte.


4. Fylkeslag og lokallag som 3 år etter kvarandre ikkje har sendt årsmelding, skal reknast som nedlagde. Lokallag som ikkje fyller krava til lagsdefinisjonen i § 3.1 i 3 år etter kvarandre, skal like eins reknast som nedlagde.


5. Fylkeslag og lokallag som bryt lova til Noregs Ungdomslag og som ikkje vil rette seg etter lovleg påbod frå styret og landsmøtet, skal seiast å ha skifta føremål og kan ikkje lenger stå i Noregs Ungdomslag.


6. Saker i samband med denne paragrafen, kan ankast av det laget saka gjeld til 
landsmøtet i Noregs Ungdomslag. Landsmøtet tek då endeleg avgjerd.


§ 12 Trygging av eiga

1. Ungdomshus, anna fast lagseige og luter i fast eigedom kan ikkje avhendast utan samtykke frå styret i Noregs Ungdomslag.


2. Blir eit lokallag lagt ned, skal styret i Noregs Ungdomslag sørgje for at eventuell formue blir nytta til å slette gjeld. Evt. restformue etter dette skal blir nytta til beste for ungdoms- og kulturarbeid på staden.

Om laget ikkje gjennomfører oppløysing av laget innan 6 månader etter nedlegging, skal Noregs Ungdomslag gjennomføre oppløysinga.

Medlemmer i lokallag har ikkje krav på medel eller delar av desse.


§ 13 Om prinsipprogram styringsføresegner og for Noregs Ungdomslag

Landsmøtet i Noregs Ungdomslag skal vedta prinsipprogram og styringsføresegner med utfyllande reglar til lova.


§ 14 Lovendring

Lovendringsframlegg må vere sendt styret seinast 8 veker før landsmøtet. Sjølve lovframlegget må kunngjerast minst éin månad før landsmøtet. Ei lovendring krev 2/3 fleirtal.
 


§ 15 Oppløysing

Ved ei eventuell oppløysing av organisasjonen må midlane nyttast i samsvar med § 1 i lova.
 

 

Styringsføresegner 

Sist endra av landsmøtet i 2017.


§ 1 Styret i Noregs Ungdomslag


Styret leier organisasjonen mellom landsmøta, i tråd med lova og vedtak frå landsmøtet.


Styret kan nedsetje utval til ta seg av faglege og/eller politiske oppgåver i tråd med føremålet og prinsipprogrammet. Utvala rapporterer til styret, og er ansvarleg berre overfor styret.Styret bør setje ned faste utval for teaterarbeidet og folkedansarbeidet i Noregs Ungdomslag.


§ 2 Administrasjonen i Noregs Ungdomslag

Administrasjonen i Noregs Ungdomslag blir leia av ein generalsekretær, som blir tilsett på åremål for 4 år om gongen. Styret kan ikkje tilsetje nokon generalsekretær i meir enn 3 fireårsbolkar. Styret fastset instruks for generalsekretæren.

Styret gjer vedtak om tilsetjingar i dei andre stillingane i administrasjonen, og fastset løner og andre arbeidsvilkår.


Dei tilsette i administrasjonen vel sjølve ein representant, som skal vere til stades på styremøta under handsaming av personalsaker og ved saker som særleg omfattar deira arbeidstilhøve.

 
§ 3 Valnemnda

Valnemnda kjem med framlegg til val på medlemmer og varamedlemmer til styret i Noregs Ungdomslag. Tilrådinga skal vere klar 1 månad før landsmøtet, samtidig med dei andre sakspapira til møtet.

Valnemnda har ansvar for å legge fram ei tilråding med tilnærma lik kjønnsbalanse. Tilrådinga bør innehalde forslag til faste styrerepresentantar frå aldersgruppa 14-25 år.

Medlemmene i valnemnda har talerett på landsmøtet når det handsamar val.

Valnemnda si innstilling kan berre innehalde kandidatar som er medlemmer i Noregs Ungdomslag.


§4 Landsmøtet

Noregs Ungdomslag administrerer ei reiseutjamningsordning for landsmøtet, slik at reisekostnadene mellom laga blir jamna ut. Styret i Noregs Ungdomslag fastset nærare retningsliner for ordninga. 

§5 Fylkeslaga

Arbeidet til fylkeslaga blir fastsett gjennom arbeidsplanar og andre vedtak på årsmtøet i fylkeslaget og landsmøtet i Noregs Ungdomslag. Fylkeslaga har møteplikt på landsmøtet og i landsrådet til Noregs Ungdomslag.

§6 Medlems- og lagskontingent

Årspengane frå medlemmene er samansett av ein kontingent til lokal-, fylkes- og sentralledd. Satsane blir fastsett av årsmøtet i lokal- og fylkeslaget og landsmøtet til Noregs Ungdomslag. Kontingenten til fylkes- og sentralleddet kan ha ulike satsar for medlemmer over og under 26 år. Lokallaga betaler i tillegg ein lagskontingent til sentralleddet, etter satsar fastsette av landsmøtet. Fylkesleddet har også høve til å krevje lokallaga for lagskontingent, etter satsar fastsette av årsmøtet.


Sentralleddet krev inn den samla kontingenten til fylkes- og sentralleddet frå lokallaga, og refunderer til fylkesleddet deira del. Sentralleddet nyttar siste innmeldte kontingentsatsar frå fylkesleddet, og fastset satsane for fylkeslag som ikkje har vedtekne satsar.

 

For å sikre ei organisatorisk samhandling og yte ein god medlems- og lagssørvis, disponerer sentralleddet fylkesleddskontingenten frå lag som ikkje er tilknytta fylkesledd, eller som ikkje har aktivt fylkesledd.


§ 7 Endringar i styringsføresegnene

Styringsføresegnene kan endrast med vanleg fleirtal på landsmøtet. Framlegg må kunngjerast på same måte som ved lovendringar. Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign