Image

Ungdomshus i NU

Image"Hus byggjer lag". Dette fyndoret frå ein ukjent filosof seier mykje om kva husa har hatt å seie for lokallaga i Noregs Ungdomslag. For det fyrste er trivelege samlingsstader eit vilkår for all sosial og kulturell verksemd i bygd og by. For det andre er ein vellukka byggedugnad engasjerande og samlande for dei som er med.

Ungdomshusa vaks fram rundt 1905 og hadde si største blomstringstid i 1920- og 30-åra. Men ungdomslagshusa var og er ikkje berre klubbhus for skrivne lagsmedlemmer. Ungdomshusa blei viktige grendehus og kulturhus i sine områder. Ennå i dag veit vi at omlag 100 av dei vél 300 ungdomshusa i NU, er det einaste kulturhuset i si bygd, - og i omlag 200 av bygdene der det finst NU-hus er det ikkje tilgang til offentleg kulturbygg. Dette fortel at ungdomshusa er viktige institusjonar - både før og nå.

Det er er store utfordringar med å halde eit slikt samlingshus opp til dagens standard og krav til komfort. Difor har mange ungdomslag sett på nye måtar å eige husa på. Det viktigaste er å finne løysingar som sikrar gode samlingsplassar for lokal kulturverksemd i framtida.
 

Kvar ligg husa?

Ved å følgje denne lenka finn du eit kart som viser plasseringa av ungdomslaga og ungdomshusa som er tilknytt Noregs Ungdomslag.


All kulturaktivitet bør ha gode fysiske rammevilkår

I statsbudsjettet for 2015 legg Regjeringa vekt på at kulturpolitikken skal leggje til rette for eit kulturliv som veks ut frå lokalt engasjement.

Les meir»

PM: Tette tak viktigare på idrettsanlegg?

Representantforslaget om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg (dok. 8:51 S) vart handsama av Stortinget sin familie- og kulturkomite 21. oktober.

Les meir»

Presentasjonane frå Ungdomshusseminaret

Eit vellukka seminar med mange interessante innlegg om å eige, drive og ta vare på Ungdomshusa. Her finn du presentasjonane - PPT - frå seminaret lagt ut.

Les meir»

Seminar: Hus som skaper landet

Noregs Ungdomslag og BUL Oslo inviterer til seminar 24. og 25. oktober 2014 i Oslo. Her finn du seminarprogram og påmeldingsskjema.

Les meir»

Kartlegging av ungdomshus og øvingslokale

Det er ved inngangen til 2014 heile 383 ungdomslag som er medlemslag til Noregs Ungdomslag. Vi veit at over 220 av desse laga er eigar av eller medeigar i ungdomhus eller anna type lokalt kulturhus.

Les meir»
 Image
Image
 Image
 Image
 Image
 Image

Noregs Ungdomslag • Øvre Slottsgate 2 B, 0157 Oslo • Tlf 24 14 11 10 • post@ungdomslag.no • Ansvarleg redaktør: Eli Ulvestad
IBAN NO51 810107 00027, SWIFT DABANO22

Design og publiseringsløsning: mpDesign